• Консултанстки услуги по изпълнение на обществена поръчка  „Изработване и разпространение на информационни, маркетингови и рекламни материали  по проект „Долината на розите и тракийските царе”- ОП Регионално развитие 2007-2013
 • Консултанстки услуги по изпълнение на обществена поръчка  „Осигуряване на публичност в изпълнение на  проект „Ефективна координация и партньорство при разработване и провеждане на политики в община Тунджа”- ОП Административен капацитет 2007-2013
 • Консултанстки услуги по разработване и изпълнение на проекти на Национална пациентска организация

 

 • Изпълнение на дейности по проект  „Аз те виждам, а ти мен? Животът на невидимите хора” на сдружение Общество Адаптация
 • Консултанстки услуги по изпълнение на обществена поръчка  „Изработване и разпространение на информационни материали във връзка с осигуряване на публичност при изпълнение проект „Празници „Тунджа – традиции и иновации“- ОП Регионално развитие 2007-2013
 • Консултанстки услуги по изпълнение на обществена поръчка  „Изработване и разпространение на информационни, маркетингови и рекламни материали и предоставяне на консултации във връзка с изпълнение на проект „Тонзос – Магията на Тунджа” – маркетинг на туристическа дестинация „Тунджа – Ямбол – Стралджа – Болярово” – ОП Регионално развитие 2007-2013

 • Изпълнение на дейности по проект „С рак във време на криза“. Осигуряване на комуникационни услуги-хостинг, домейн и интернет платформа за администриране на проект, предоставяне на компютърна и видеотехника за създаване на дигитален архив на лични истории на пациенти и техните близки.
 • Разработване на мениджърски инструментариум за администриране на процедури-документиране на процеси, инструкции, регистри и др.

 • Подкрепа и съдействие за организационно развитие на новорегистрирана пациентска организация „Онкоболни и приятели“-гр. Бургас. Изработка на лого и интернет страница на организацията, помощ при разработване на проектни идеи и кандидатстване пред донорски институции.
 • Създаване на Виртуално училище „Новите лидери“и изпълнение на обучителна програма за развитие на капацитета на пациентски организации и формиране на лидери. Програмата е разработена в 11 обучителни модули. Всеки модул съдържа теоретично и практическо обучение. Практико-приложното обучение и консултирането при разработване на индивидуален микропроект се провежда в електронната платформа. В модулите са включени теми, свързани със стратегическото планиране и управление, работата с медии, финансовото управление и счетоводство, правото на нестопанската организация, както и възможностите за работа с институциите и това как да разкриват социални услуги за пациентите. Програмата дава знания и умения за презентационни умения, набиране на средства, административно управление на организация и оценка на качеството. Програмата е разработена в съответствие с държавните образователни изисквания за професията ИКОНОМИСТ/МЕНИДЖЪР съгласно Закона за професионално обучение. В края на обучението участниците пололагат теоретичен и практически изпит в ЦПО-БСК за получаване на удостоверения за преминато обучение за част от професия по образец на Министерството на образованието, младежта и науката.

 • Подкрепа за изпълнение на проект «Създаване на модел от социални услуги за последваща грижа за пациенти с онкологични заболявания», финансиран със средства на ФМ на ЕИП. Проектът се изпълни от Асоциация на пациентите с онкологични заболявания и приятели, а експерти от екипа на ИНТЕРМЕДИЯ изготвиха Стандарт за предоставяне на услугата „Център за социална рехабилитация и интеграция на лица с онкологични заболявания” – нова форма на социална услуга в страната, насочена към онкологично болните пациенти, които имат нужда от грижа в общността. Това е социална услуга от нерезидентен тип, която е разкрита на база на оценка на специфичните характеристики на онкологично болните в общността и потребностите от социални услуги на потенциалните ползватели. Стандартът беше представен на Националната конференция „Ракът е диагноза, а не присъда”, която беше открита от посланика на Кралство Норвегия н.пр. г-жа Тове Скарстейн и г-н Славчо Атанасов-кмет на гр. Пловдив.

 • Помощ при разработване на проект за подпомагане обучението на деца и ученици със специални образователни потребности. Екипът на ИНТЕРМЕДИЯ участва активно в изготвянето на проектно предложение „Създаване на образователна и културно-информационна среда за ученици и деца със специфични образователни потребности”. Проектът кандидатства по схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG051PO001-4.1.04 „Подпомагане на обучението на деца и ученици със специални образователни потребности” по ОП РЧР с водеща организация СТОЛИЧНА ОБЩИНА в партньорство със СУ „ Кл. Охридски” и 199 ОУ.
 • Медийно представяне и популяризиране на  199  ОУ „Св. Ап. Йоан Богослов”. Екипът  на ИНТЕРМЕДИЯ оказа експертна помощ при  разработване на образователни  технологии:Е-обучение-създаване на видеоуроци по биология  и използване на електронна платформа за  подпомагащо обучение;
  Е-дневник –уеб базирана система за информиране на родители и ученици  за оценки и вид оценяване, отсъствия, бележки по дисциплината, похвали и др. актуални съобщения.
  Училището беше представено  в Националната конференция „Информационните технологии за новото образование”.Беше организирана пресконференция в БТА , а репортажи за училището бяха излъчени  по VТV и Нова ТВ. Журналистически материали за училището  бяха публикувани във в. „Монитор”,  в. „24 часа” и др.
 • Медийно представяне и популяризиране на проект  „ФОЛКЛОР НА ЕТНОСИТЕ В БЪЛГАРИЯ – РОМСКИ ФОЛКЛОР”. За популяризиране на проекта „Фолклор на етносите-ромски фолклор”, изпълняван от 106 ОУ „Григорий Цамблак”, екипът на ИНТЕРМЕДИЯ оказа експертна помощ за изработка на електронен бюлетин с публикации и снимки за проекта, подготови журналистически материали за публикации в специализирани издания за образование; изработи  презентационен диск с  ромски приказки, песни и описание на различни празнични обичаи, снимки на ученици, учители, родители и други участници в проекта, снимки от заниманията на самодейния състав и трупата, от провеждането на вечери на етносите и други дейности по проекта.
 • Курсове РАЗРАБОТВАНЕ НА ПРОЕКТИ ЗА БЕЗВЪЗМЕЗДНО ФИНАНСИРАНЕ ПО ОП РЧР. Във връзка с конкурсите за проекти с цел подпомагане обучението на деца и ученици със специални образователни потребности и интеграция на децата и учениците от етническите малцинства в образователната система, екипът на ИНТЕРМЕДИЯ проведе  обучения на директори, учители и специалисти. За избягване на често допусканите грешки в изготвянето на проектни предложения, на участниците в обучението беше предоставено електронно „Ръководство за разработване на проекти”.
 • Курсове  УПРАВЛЕНИЕ И ОТЧЕТНОСТ НА ПРОЕКТИ,  ФИНАНСИРАНИ ПО ОП РЧР. Екипът на Интермедия организира  двудневни обучения на  директори и учители, изпълняващи европроекти,  като за целта  разработи  електронно „Ръководство за бенефициенти по изпълнение на договори за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по ОП „ Развитие на човешки ресурси”. Основни акценти в обучението бяха „Оперативен мониторинг”,  „Избор на изпълнител”, „Отчитане” и др.

 • Курс „Организационно управление и вътрешни системи за административни, учебно-възпитателни и финансови процедури в училище”. За педагогическия екип на 199 ОУ „Св. Апостол Йоан Богослов” беше разработен обучителен курс „Организационно управление и вътрешни системи за административни, учебно-възпитателни и финансови процедури в училище”. Екипът на Интермедия разработи система и правила за атестация на учители и служители, правила за подбор на нови учители и служители, правила за въвеждане на новоназначени учители и служители, правила за обучение на персонала, правила за училищен документооборот и др. За ефективна комуникация с ученици и родители и популяризиране на училището, екипът на ИНТЕРМЕДИЯ разработи архитектурата на училищен сайт с интегрирана платформа за електронно оценяване, която се използва за допълнителна работа с ученици по проект „С грижа за всеки ученик”.
 • Помощ на столичните училища при разработването и управлението на проекти. През 2008 г. фондация ИНТЕРМЕДИЯ оказа експертна подкрепа при разработване на училищни проекти по Национални програми на МОН. Финансиране за своите проекти за ритуализация на училищния живот получиха 106 ОУ ”Григорий Цамблак” и 163 ОУ ”Черноризец Храбър”. В изпълнение на дейностите екипът на ИНТЕРМЕДИЯ проведе обучение на ученици и учители за издаване на училищен е-вестник за отразяване на училищните събития и празници.
 • Обучителна програма „Как да разработваме проекти” -3. По предстоящи конкурси за набиране на проектни предложения по ОП „Административен капацитет” през юли 2008 бяха проведени обучителни курсове на фирмени служители и експерти от общински администрации.
 • Информационна сигурност и системи за документооборот в Националното бюро за правна помощ. Във връзка с оптимизиране на работните процеси и въвеждане на информационна система за електронен документооборот в Националното бюро за правна помощ, екипът на фондация ИНТЕРМЕДИЯ проведе обучителен курс на служителите и разработи насоки, указания  и вътрешни правила за приемане, издаване и съхраняване на електронни документи, подписани с универсален електронен подпис.
 • Националното онлайн състезание „Незнайко”. През юни 2008 фондация ИНТЕРМЕДИЯ подпомогна организацията на национално онлайн състезание „Незнайко” – финален етап от училищните проекти. В решаването на състезателния тест се включиха 2011 ученика от 236 училища. Резултатите бяха обявени на пресконференция в БТА, предавана на живо по интернет.

2007 – 2008

 • Експертна и финансова помощ за столичните училища. През учебната 2007/2008г. фондация ИНТЕРМЕДИЯ предостави експертна и финансова помощ на 106 ОУ ”Григорий Цамблак” и 163 ОУ „Черноризец Храбър” за реализацията на проектите „Финансови игри- игрите на „Незнайко”, класирани в модул „Развитие на извънкласната и извънучилищната дейност” на Национална програма „Училището-територия на учениците”.За изпълнение на проектните дейности:
  – бяха изградени уеб страници на училищата с интегрирана е-платформа
  – беше проведено обучение на учители за работа в интернет среда и комуникации с медиите.Екипът подпомогна организацията на училищни финансови игри – отборни състезания с участие на родители и национално онлайн състезание „Незнайко” с 2011 участника от 236 училища.Презентация на проекта на 106 ОУ и използването на електронна платформа за поддържащо обучение на учители и администриране на проектните дейности беше включена в програмата на Петата национална конференция „Информационни технологии в образованието – необходимата инвестиция в бъдещето на България”, която се проведе през май 2008 в София.

 • 01/2007  – 

  Обучителна програма за разработване на тестови задачи

  През януари 2007 г. беше реализиран партньорски проект „ИНТЕРМЕДИЯ-КАБИНАТА.КОМ” със сдружение „Потребител БГ”. Бяха проведени две обучения на учители – за разработване на тестови задачи и за работа с електронна платформа с интегриран софтуер за тестово оценяване и проведено национално онлайн състезание с тестови задачи за седмокласници.

 • 02/2007 – 

  Състезание „Когато съм в мрежата”

  По повод Международния ден за безопасен Интернет, отбелязан на 6 февруари по инициатива на ЕК, се проведе Национално онлайн състезание ”Когато съм в мрежата” екипът на ИНТЕРМЕДИЯ се включи в разработването на уеб базиран ситуационен тест за проверка на уменията на децата за разпознаване рисковете в Интернет и взимане на правилни решения. През 2007 г. над 15 хиляди ученици са решили теста.

 • 03/2007 – 

  Конкурсът „Електронното правителство и електронните граждани”

  През март 2007 фондация ИНТЕРМЕДИЯ проведе конкурс „Електронното правителството и електронните граждани” в 21 СОУ “Христо Ботев”. Комисия от преподавател и експерти оцениха и класираха изработените и представени проекти (презентации, сайтове, клипове и др.) на ученици от единадесети клас. Авторите на най-добрите проекти получиха удостоверения „Електронен гражданин” и препоръки за участие в дейности по проекти на партньорски организации.

 • 04/2007 – 

  Търсихме електронните таланти

  През април 2007 фондация ИНТЕРМЕДИЯ беше съорганизатор на конференция за представяне на проект „Електронен талант: валоризация на резултати от успешни проекти по програма е-Learning насочени към ефектите от приложението на ИКТ и въвеждането на иновации върху развитието на таланта”, осъществен от партньорската организация „Зинев Арт Технологии” с финансовата помощ на ЕС по програма eLearning. Бяха изпратени 350 покани до учители, директори и НПО и беше проведена анкета с гостите на конференцията.

 • Фестивалът на дигиталната култура. Екипът се включи в организацията на първия в България Фестивал на дигиталната култура – юли 2007 и проведе нетрадиционни състезания за деца и родители – „Стрелба по CD”, „Хвърляне на хард диск в цел”, „Щафета с компютърни кутии” и др.
 • Обучителна програма „Как да разработваме проекти” – 2. Във връзка със стартиращите конкурси за подбор на проекти по ОП на „Административен капацитет” екипът разработи и проведе обучителен семинар на служители от фирма „Глобал консултинг” с цел запознаване с изискванията и проектната документация. Обучение за разработване на проекти беше проведено в ПГ по ПГЖПТ „ Никола Корчев” и ОУ „Алеко Константинов” гр. Пловдив.

 • Съорганизатори на Фестивала на българското образование– изработка на уеб страница на фестивала и формуляри за онлайн регистрации на участници
  – изготвяне на анкети
  – организация на пресконференция за представяне програмата на фестивала
  – обучение на ученически медиен екип за отразяване дейностите на фестивала
  – медийно и информационно обслужване.В рамките на фестивала над 54 български национални, електронни и печатни издания отразиха откриването на фестивала, а група от ученици успяха да създадат първите медийни продукти за своите учебни заведения.
 • Учителският клуб ИНТЕРМЕДИЯ. С цел да информира и подпомогне учителите за реализацията на Стратегията за въвеждане на ИКТ в образованието, беше иницииран Учителски клуб ИНТЕРМЕДИЯ.
  • Бяха организирани специализирани обучения на учители и директори за използване на информационните технологии и интернет-комуникации в образователната среда,
  • представяне на добри и иновативни педагогически практики в IV-та и V-та Национална конференция „Информационните технологии в образованието – необходима инвестиция за бъдещето на България“,
  • участия в конференции и кръгли маси по проблемите на образованието, публикации и др.
 • Обучителна програма за работа с деца. В рамките на годината разработихме авторска обучителна уеб базирана програма „Работа с деца, преживели стрес и насилие”, включваща онлайн консултиране и психо-динамичен тренинг. По нея са проведени обучения на педагогически колективи в училища-партньори, работещи с ученици от рисков контингент. Програмата беше представена в семинарната част на 11-тото специализирано изложение за информационни и комуникационни технологии БАИТ ЕКСПО 2006.
 • Обучения за разработване на проекти. Обученията бяха ориентирани към образователната система и предстоящия старт на конкурсите по националните програми. В обучението се включиха директори и учители от 14-то СОУ, 16-то ОУ, 37-мо, СОУ, 64-то ОУ, 139-то ОУ, ПГТЕ „Хенри Форд“, ПГХВТ „Проф. д-р Г. Павлов“, ЧСОУ „РЬОРИХ“ и др. Няколко месеца по-късно техни проекти бяха класирани и финансирани по НАЦИОНАЛНИ ПРОГРАМИ МОН’2007. В края на 2006 г. екипът на ИНТЕРМЕДИЯ проведе двудневен обучителен семинар в гр. Банкя на членове на Асоциацията на родители на деца с увреден слух, включващ тренинг – обучение „Разработване на проекти” и демонстрации на интерактивни финансови игри „Незнайко” и онлайн тестове (електронна платформа за обучение и оценяване).

 • 03/2005 – Два месеца след регистрацията ни в съда сключихме договор с местна политическа структура на територията на район Илинден, като се обединихме около търсенето на решения за осигуряването на експертна и информационна подкрепа на младежки дейности и проекти в областта на образованието, изкуството, културата и спорта, използвайки достиженията на интернет–комуникациите.
 • 04/2005 – Информационния център на фондация „ИНТЕРМЕДИЯ” отвори врати. Той предлагаше:
  • Обучения и популяризиране на ролята на информационните технологии в развитието на гражданския сектор.
  • Възможности за международни контакти с цел общи действия по проекти в областта на културата, изкуството, спорта, образованието, но отново със средствата на информационните технологии.
 • 05/2005Програма „Компютърна грамотност за всички”. Обучението беше проведено в два модула с авторски разработени материали и работни задачи, съобразени с професиите на обучаемите. За една година обучихме:
  • 170 учители,
  • 60 общински служители,
  • 30 безработни
  • 40 фирмени служители.

  По проекта бяха обучени и 20 служители на общински детски градини в гр. Силистра в партньорство с Общинския мултимедиен център.
  След приключване на проекта беше изготвен анализ на проведеното обучение и препоръки, които бяха представени на Дирекцията „ИКТ в образованието в МОН и на Националния педагогически център в столицата.

 • 2005 – важните събития за нас
  • Пресконференция по повод проблемите с директорските конкурси в някои столични училища;
  • Участие в годишната среща на Българския Великден (неправителствена организация на младите хора, учещи и работещи в чужбина. В панел „Образование” представител на Интермедия изнесе доклад – анализ и предложения за промени в образователната система;
  • Подготовка и участие в Европейски конгрес по проблемите на децата от институциите – гр. Гмунден, Австрия. Представител на фондация ИНТЕРМЕДИЯ участва със своя презентация и запозна участниците в конгреса с условията на живот и образование на децата, настанени в домовете за деца, лишени от родителска грижа в България
  • Организира турнир за купа ИНТЕРМЕДИЯ по минифутбол за деца от пет детски градини
  • Съвместно с представители на Асоциация Телецентрове разработи идеен проект и предложение до МОН за паралелно компютърно обучение на учители.