Фондация ИНТЕРМЕДИЯ организира, участва, финансира и изпълнява самостоятелно и съвместно проекти и дейности по следните програми:Programi-na-fondacia-Intermedia

  • Програма „Социални дейности, неформално образование и тренинг обучения“ –информиране и консултиране по социални проблеми, защита на социални права и разрешаване на конфликти, разработване на обучителни програми, електронно съдържание и тренинг курсове .
  • Програма „Развитие на гражданското общество” – проекти за насърчаване на обществени политики на граждански диалог и контрол върху институциите, основани на принципа на спазване на човешките права.
  • Програма „Информационно-методическа дейност” – проекти за въвеждане достиженията на ИТ в образователния процес, интерактивно обучение за повишаване на квалификацията, изграждане на информационни центрове, използване на ИТ в логистиката на оценяване и др.
  • Програма „ИНТЕРМЕДИЯ” – подкрепа на комуникационни проекти в областта на образованието, изкуството и културата, базирани в интернет среда, с цел утвърждаване ценностите на човешката цивилизация в епохата на информационните технологии, изработване, издаване и разпространяване на електронни продукти и печатни материали, спомагащи за постигане целите на фондацията.
  • Програма „Изкуство, култура, спорт” – подкрепа на младежки дейности и проекти, осигуряване на експертна и информационна подкрепа чрез достиженията на интернет-комуникациите при организиране на конференции, семинари, кръгли маси, ТВ предавания, спортни инициативи и други, провеждани в страната и в чужбина.
  • Програма „Стипендии и спонсорство” – осигуряване на финансови средства за подпомагане на талантливи и изявени ученици и студенти за обучение в страната и в чужбина, кактo и оказване на материална помощ на преподаватели за реализация на техни разработки.