• +Управление на организация

  Курсовете са насочени към развиване на умения за ефективно управление на организацията. Проследява се връзката между отделните функции при управлението на организацията и на тази база се определя ефективността от нейното функциониране.
  Основни понятия: стратегическо управление, организационна култура, управление на човешките ресурси, мотивация на служителите, организационна структура. Основни проблеми:
  – Дефиниране на организацията
  – Разработване на стратегия
  – Изграждане на организационна култура
  – Работа с хората в организацията

 • +Управление на организация и вътрешни системи за административни, финансови и други процедури в организацията

  Курсът е разработен по основните теми:
  – Система за управление – органиграма
  – Правила за подбор на служители
  – Правила за въвеждане на новоназначени служители
  – Система за атестация на у служители
  – Правила за атестация
  – Атестационно интервю
  – Правила за обучение на персонала
  – Документооборот
  – Системи за финансово управление и вътрешен контрол

 • +Мотивация и изграждане на екипи. Лична и екипна ефективност

  – Мотивация, мотивационни фактори
  – Екип и екипна мотивация. Специфични особености на работата в екип
  – Ефективно управление на екипа-управленски стилове и техники за въздействие
  – Екипна комуникация
  – Организационна култура и екипни роли. Работа в екип

 • +Финансова политика на организация

  – Финансов мениджмънт и финансово-информационна система
  – Основни въпроси на планирането и изработването на бюджета като фази на цялостната финансово-информационна система
  – Планиране на капиталните вложения
  – Планиране на разходите по експлоатация/функциониране и поддръжка
  – Финансова политика.
  – Индикатори на финансовото състояние на организацията –постъпления и разходи
  – Финансови рискове

 • +Набиране на средства

  – Основни принципи при набирането на средства.
  – Източници за набиране на средства (индивиди-донори, правителствени източници, международни източници, фондации, бизнес-сектор и др.)
  – Методи за набиране на средства
  – Разработване на стратегия за набиране на средства
  – Основни принципи на успешното предложение за проект от гледна точка набиране на средства

 • +Развитие на лидерски умения

  Тренингът е насочен към развиване на умения за ефективно лидерство.
  Проследява се връзката между формалните и неформални аспекти на лидерството и управлението и на тази база се определя ефективността на индивидуалния лидерски стил.Основни понятия: лидерство, власт, авторитет, стил на лидерство.
  Основни теми:
  – Дефиниране на лидерството
  – Определяне на лидерския стил
  – Модели за ефективно лидерство
  – Власт и лидерство
  – Влияние на лидера и връзка с последователите

 • +Връзки с обществеността, лобиране и медийна политика

  Тренингът е насочен към развиване на умения за ефективни връзки с обществеността и работа с медиите. Проследява се връзката между отделните фактори, оказващи влияние върху връзките на организацията с нейните партньори, клиенти, обществеността като цяло.Основни теми:
  – Дефиниране на връзките с обществеността
  – Програми за връзки с обществеността
  – Въздействие на връзките с обществеността
  – Ефективност на програмите за връзки с обществеността
  – Особености на работата с медиите
  – Специфика на лобирането

 • +Базисни умения за медиация при решаване на спорове

  Споровете могат да бъдат бизнес, трудови, семейни или др.
  – Конфликт: същност, източници, видове
  – Цикъл на конфликта
  – Стилове на решаване на конфликтите
  – Подготовка за осъществяване на процедура по медиация
  – Същност на медиацията
  – Етапи в процеса на медиация: въведение, установяване на спорния въпрос, обмен на мнения, създаване на възможности, написване на споразумение, заключение
  – Частични срещи – значение и цели. Възможни грешки
  – Функции на медиатора. Балансиране на властта между страните
  – Проблеми при осъществяване на процеса на медиация

 • +Комуникативни умения

  – Общуване – същност и проблеми
  – Умението да слушаме – важен компонент на общуването
  – Невербално и вербално потвърждение. Активно слушане
  – Умението да говорим
  – Невербално общуване. Невербални сигнали (език на тялото) и тяхното значение
  – Критика. Приемане на критиката. Критиката като възможност за положителна промяна