• +Разработване на проекти

  Курсът е предназначен за сформиране на организационни екипи за разработване на проекти, финансирани по ОП «Развитие на човешки ресурси» , Фонд за НПО-ФМ на ЕИП и др. Основни теми:
  – Съставяне на план на предложението за проект
  – Цел на проекта
  – Основни идеи
  – Целеви групи
  – Организационна структура на проекта
  – Способи за описание на дейностите по проекта
  – План-график на проекта
  – Изработване бюджет на проекта
  – Комплектоване на проектно предложение
  – Препоръки

 • +Управление и отчетност на проекти

  Курсът е насочен към ръководители и координатори на проекти, финансирани по ОП «Развитие на човешки ресурси», Фонд за НПО-ФМ на ЕИП и др. Основни теми:
  – Отговорности пред Договарящия орган
  – Конфликт на интереси
  – Счетоводни отчети и технически и финансови проверки
  – Визуализация и публичност
  – Нередности в изпълнението на проекта
  – Цели и основни задачи на мониторинга
  – Мониторингови посещения „на място”
  – Междинен и заключителен доклад
  – Оценяване на междинните/заключителен технически доклади
  – Процедури за избор на изпълнител
  – Финансово изпълнение на договори
  – Верификация и извършване на плащания
  – Финансови проверки и верификации на място на отделните проекти, извършвани от Договарящия орган
  – Съдържание на финансовия отчет
  – Насоки при финансовото отчитане на средствата и задължения след приключване на проектните дейности

 • +Комуникации с медиите

  Връзките с медиите, рекламата и организирането на събития са най-важните инструменти, които могат да се използват за публичност и информираност при изпълнение на проекти. Основни теми:
  – Запознаване със специфичните правила за интернет-комуникации и публикации в интернет
  – Използването новите медии за представяне на проекти
  – Организиране на пресконференция
  – Подготвяне на прессъобщение
  – Интервю
  – Поведение пред камера
  – Съставяне на дигитален медиен архив