ФОНДАЦИЯ „ИНТЕРМЕДИЯ“ осъществява активност по организиране на медийни и обществени дейности за осъществяване на граждански контрол върху държавните институции чрез достиженията на информационните технологии. Също така фондация „Интермедия“ oсигурява експертна и информационна подкрепа на младежки дейности и проекти в областта на:za-forndacia-intermedia

  • образованието
  • изкуството
  • културата и спорта

Използвайки достиженията на интернет комуникациите, фондацията сътрудничи с държавни институции и неправителствени организации със сходни цели.

Фондация „Интермедия“ осъществява своите цели и чрез извършване на допълнителна стопанска дейност, като организира, участва, финансира и изпълнява самостоятелно или съвместно проекти и дейности.

Основните дейности са организацията на обучителни и тренинг курсове по управление – на проекти, организации и е-управление. Също така фондацията активно участва в подготовката, изработката и разпространението на електронни продукти и печатни материали.

Формално:

Фондация ИНТЕРМЕДИЯ е юридическо лице, регистрирано по Закона за юридическите лица с нестопанска цел със съдебно решение №1/25.01.2005 -ф.д. № 13367/2004 по описа на СГС.

Реално:

  • Ние имаме своята гражданска позиция
  • Ние вярваме, че трябва да стимулираме гражданското у гражданите
  • Ние знаем, че не е просто модерно да работиш с модерното
  • Ние познаваме силата на информационните технологии
  • Ние сме приели да служим на обществото като му даваме знания, компетенции и използваме като свои основни инструменти информационните технологии

Нашата мисия:

Да съдействаме за изграждането на информирано гражданско общество със средствата на комуникационните и информационните технологии.

Нашата визия:

Отговорни, информирани, стимулирани, комуникативни и експертни граждани и държава.